ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за ЄДРПОУ 30664834
Територія   за КОАТУУ 3210300000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії за КВЕД 35.11
Середня кількість працівників1 398    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вул.Івана Кожедуба, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114, (04563) 7- 97-54, 7-91-88
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 518 837
первісна вартість 1001 1161 1587
накопичена амортизація 1002 643 750
Незавершені капітальні інвестиції 1005 16575 18451
Основні засоби: 1010 92280 94255
первісна вартість 1011 190753 203091
знос 1012 98473 108836
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 33055 33055
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 162 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 142590 146598
II. Оборотні активи
Запаси 1100 30066 40376
Виробничі запаси 1101 30053 40376
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 13 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 419537 404288
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 19376 17489
у тому числі з податку на прибуток 1136 15121 15121
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 945507 916771
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 14097 12875
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 14097 12875
Витрати майбутніх періодів 1170 1964 1676
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 21753 34563
Усього за розділом II 1195 1452300 1428038
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1594890 1574636

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 76726 76726
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 23414 21659
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 11509 11509
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -229155 -469274
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -117506 -359380
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 636796 594620
Довгострокові забезпечення 1520 4407 5513
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 4407 5513
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 641203 600133
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 14446
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 594826 594826
за товари, роботи, послуги 1615 228564 209069
за розрахунками з бюджетом 1620 2522 663
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 97 17
за розрахунками з оплати праці 1630 1920 2049
за одержаними авансами 1635 3616 12
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 239648 512801
Усього за розділом IІІ 1695 1071193 1333883
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 1594890 1574636

Примітки: ПРИМІТКИ до річної фінансової звітності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2017 р. Відомості про підприємство: Дата державної реєстрації :06.12.1999 рік.; Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство; Повна назва підприємства : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»; Скорочена назва підприємства : ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»; Форма власності підприємства : приватна; Ознака особи : юридична; Форма фінансування : госпрозрахункова; Вищестояща організація : не має; Наявність філій, підрозділів : не має; Основні види діяльності : 35.11-виробництво електроенергії, 35.30 – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; Середня чисельність працівників : 428 чоловік; Статутний фонд : 76726275,00 грн. 1 П(С)БО – «Основні засоби. Переоцінена вартість основних засобів на 31.12..2017 р.: 1. Будівлі та споруди –114839,0 т. Грн . Сума амортизації – 69494,0 т. грн. Переоцінка проводилась в 2012 р., в 2017 р. Переоцінка не проводилась. Первісна вартість основних засобів: 1. Машини та обладнання – 81984,0 т. грн. 2. Транспортні засоби – 2929,0 т. грн.. 3. Інструменти, прилади, інвентар – 1445,0 т. грн. 4. Інші основні засоби – 425,0 т. грн. 5. Бібліотечні фонди – 213,0 т. Грн. 6. МНМА – 1238,0 т. грн. 7. Тимчасові не титульні споруди – 18,0 т. грн. На підприємстві застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації по основним засобам. Мінімальний термін експлуатації 5 років максимальний 35 років. Сума нарахованої амортизації : 1. Машини та обладнання – 35302,0 тис. грн. 2. Транспортні засоби – 1150,0 тис. грн.. 3. Інструменти, прилади, інвентар –1156,0 тис. грн. 4. Інші основні засоби – 272,0 тис. грн. 5. Бібліотечні фонди – 213,0 тис. Грн. 6. МНМА – 1136,0 тис. грн. 7. Тимчасові нетитульні споруди –13,0 тис. грн. 2 П(С)БО – «Нематеріальні активи» Первісна вартість нематеріальних активів – 1587,0 тис. грн. Переоцінка нематеріальних активів в 2017 році не проводилась. Амортизація по нематеріальним активів нараховується по прямолінійному методу, термін експлуатації від 1 до 10 років. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, обслуговування комп’ютерних програм , що включена до складу витрат у 2017 р. склала 56,4 тис. грн. 3 П(С)БО – «Фінансові інвестиції. Первісне визнання фінансових інвестицій здійснюється за їхньою собівартістю. Станом на 01.01.2018 р. на балансі ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» обліковується пакет акцій ПАТ «АСК «Омега» (99000 акцій) по справедливій вартості 1055600,00 грн. (висновок ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство»), акції ПРАТ «РОСАВА» (3200000000 шт.) по справедливій вартості 32000000,00 грн. згідно Договору купівлі-продажу акцій №287 від 04.07.2014 р.Доходи та втрати від зміни справедливої вартості за звітний період підприємство не отримувало. 4 П(С)БО – «Запаси». Зарахування засів на баланс підприємства здійснюється за їх первісною вартістю. При відпуску запасів у виробництво та реалізацію застосовується метод (ФІФО). Балансова вартість запасів на кінець звітного періоду: - Сировина та матеріали – 4823,0 тис. грн. - Паливо – 31951,0 тис. грн. - Тара та тарні матеріали -27,0 тис .грн. - Будівельні матеріали – 136,0 тис. грн. - Запасні частини -3397,0 тис. грн. - Малоцінні та швидкозношувальні предмети -42,0 тис. грн. - Товари – 0,0 тис. грн. ВСЬОГО :40376,0 тис. грн. 5 П(С)БО – «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість на 31.12.2017 р. за товари, роботи , послуги -404288,0 тис. грн.. 6 Розділ НП(С)БО №1 Купівля продаж акцій в звітному періоді не проводилась. Товариству належать прості іменні акції номінальною вартістю 5,75 грн. за одну акцію на загальну суму 76726275,00 грн. Перелік осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента: 1.ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», код ЄДРПОУ 05407737, 5337480 шт. простих іменних акцій. 7 П9С)БО 11 – «Зобов»язання». Інші довгострокові зобов»язання – заборгованість за виданими векселями станом на 01.01.2018 р. 594620,0 тис. грн. Інші поточні зобов»язання – заборгованість по відсоткам по банківським кредитам – 459909,6 тис. грн., заборгованість по договору поруки по банківським відсоткам-5613,0 тис. грн., податковий кредит – 24801,3 тис. грн. Відстрочене подат.зобов. - 22476,2 тис.грн. Довгострокове забезпечення витрат персоналу (резерв відпусток) – 5512,7 тис. грн. 8 П(С)БО 15 – Дохід». Дохід визнається на дату надання послуг або відвантаження товарів. За 2017 р. підприємство отримало дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1319167, тис. грн., в т. ч. : - Виробництво електроенергії -1142951,4 тис. грн., - Постачання пари та гарячої води -170655,9 тис. грн., - Забір, очищення та постачання води - 5216,8 тис. грн. - Постачання інших готових страв –284,3 тис. грн., Інші операційні доходи : - Дохід від операційної оренди – 188,3 тис. грн., - Інші операційні доходи – 128281,7 тис. грн.., в т. ч. 9 П(С)БО 16 – «Витрати». Собівартість виробництва тепло електроенергії формується відповідно до вимог П(С)БО. До складу собівартості реалізації вносяться прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація, загальновиробничі витрати. 10 П(С)БО 17 – «Податок на прибуток». Ставка податку на прибуток за звітний період становила 18%. Витрати з податку на прибуток за звітний період відрізняються від добутку облікового прибутку (збитку) на 18% за рахунок постійних податкових різниць (сума витрат, що відповідно до р. 111 ПКУ не попадають до складу витрат, що враховуються при обчисленні об»єкту оподаткування). 10 П(С)БО 21 – «Вплив змін валютних курсів». За звітний період суттєвого впливу валютних курсів не було. 11 П(С)БО 23 – Розкриття інформації щодо пов»язаних сторін». Пов»язаною особою по відношенню до ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» є ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05407737). Між пов»язаними особами за звітний 2017 рік не було виробничих відносин. Станом на 01.01.2018 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги) між пов»яними особами не має . 12 П(С)БО 27 – «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинення діяльності». Необоротних активів для продажу та припинення діяльності на балансі підприємства не має.


Керівник

 

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Макаркіна Олена Миколаївна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.