ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2017
Кворум зборів** 57.4
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 4.Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.». 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р. 7. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 р. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії. 9. Затвердження Загальними зборами акціонерів значних правочинів , у яких ринкова вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом правочину , перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. 10.Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку. 11.Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 12.Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Сириця В.Є. повідомив присутніх, що питання, внесені до порядку денного Загальних зборів акціонерів, були доведені всім акціонерам. У встановлені пунктом 1 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» строки від акціонерів не надходили пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним. З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ: 1. По першому питанню порядку денного: (Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу) Сириця В.Є. запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії. Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Волинець Світлана Володимирівна – голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 1). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Волинець Світлана Володимирівна – голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії. 2. По другому питанню порядку денного: (Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів) Слухали представника акціонера Товариства Кривенко В.В., який запропонував для ведення зборів обрати головуючого та секретаря зборів та оголосив проект рішення з другого питання порядку денного. Проект рішення з другого питання порядку денного: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 2). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 2 Лічильної комісії додається). По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича. 3. По третьому питанню порядку денного: (Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів) Сириця В.Є. запропонував затвердити технічний регламент зборів. Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 3). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 3 Лічильної комісії додається). По третьому питанню порядку денного вирішили: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. 4.По четвертому питанню порядку денного : Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2016 р.Доповідав директор товариства Кривенко В.В., який повідомив, що за звітний період Директором розглядалися поточні питання діяльності Товариства, найважливішим з яких є: - про перспективи подальшої роботи ТЕЦ; -про затвердження плану інвестиційної програми на наступний рік; -про відносини з споживачами; -про заключення договорів; -про надійність роботи устаткування ТЕЦ; -про скликання загальних зборів акціонерів. Всі прийняті рішення виконані, а ті, що вимагають довгострокового вирішення виконуються. З затвердженого звіту про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік видно, що Товариство працює стабільно. Підводячи підсумки, пропоную визнати роботу Директора задовільною та затвердити Звіт Директора Товариства "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Пропоную наступний проект рішення з четвертого питання порядку денного. Проект рішення з четвертого питання порядку денного. Затвердити звіт Директора Товариства "Про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" за 2016 рік". Інших проектів рішеннь, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України "Про акціонерні товариства" способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетнями для голосування (Талон №4). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "ЗА"-7 659 284 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах. "ПРОТИ" -0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товвариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах. "УТРИМАЛИСЬ"-0 голосів , що скдадає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. "НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО"- 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі у Загальних зборах (Протокол №4 лічильної комісії додається.) По четвертому питанню порядку денного вирішили: Звіт Директора Товариства "Про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" за 2016 рік затвердити. 5. По п’ятому питанню порядку денного: (Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2016р.) Доповідав голова зборів Сириця В.Є., який зачитав звіт Наглядової ради та відмітив, що діяльність Наглядової ради у 2016 році здійснювалась у відповідності до Статуту акціонерного товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. За звітний період Наглядова рада проводила засідання не рідше одного разу на квартал. На засіданнях вирішувались питання, що належать виключно до компетенції Наглядової ради акціонерного товариства: ? про вчинення значних правочинів відповідно до вимог чинного законодавства; ? підготовка порядку денного Загальних зборів; ? прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; ? розробка та затвердження бюлетенів для голосування; ? про призначення Реєстраційної комісії; ? розробка регламенту проведення Загальних зборів та затвердження Голови та секретаря Загальних зборів; Всі прийняті рішення виконані. Підводячи підсумки пропоную проект рішення з п’ятого питання порядку денного. Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2016 р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 5). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 7 Лічильної комісії додається). По п’ятому питанню порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2016 р. Затвердити. 6. По шостому питанню порядку денного: (Звіт Ревізійної комісії за 2016 р.) Доповідав голова зборів Сириця В.Є. і повідомив присутніх на зборах, що протягом 2016 року Ревізійна комісія Товариства здійснювала свою роботу у межах повноважень, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Перевірки проводились з власної ініціативи Ревізійної комісії. Фінансова звітність протягом 2016 року на всіх етапах є достовірною і в повному обсязі подавалась в державні органи за нормативними вимогами. Ревізійна комісія підтверджує: ? фінансова звітність надана достовірно, в усіх суттєвих аспектах; ? фінансовий стан ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКАТЕЦ» станом на 31 грудня 216 року у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Пропоную наступний проект рішення з шостого питання порядку денного. Проект рішення з шостого питання порядку денного: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 6). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 6 Лічильної комісії додається). По шостому питанню порядку денного вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016р. Затвердити. 7. По сьомому питанню порядку денного: (Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016р .) Доповідав голова зборів Сириця В.Є. , що у зв"язку з економічною кризою та фінансовою нестабільністю в Україні Товариство у 2016 році отримало збиток 228 967 тис.грн., в наслідок чого дивіденди не нараховувались і не виплачуються та запропонував проект рішення з сьомого питання порядку денного. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: Затвердити річний Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2016 рік. Дивіденди не нараховути і не виплачувати.» Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 7). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 7 Лічильної комісії додається). По сьомому питанню порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт Товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) тоариства за 2016 рік.Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.» 8.По восьмому питанню порядку денного: (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії) Доповідав голова зборів Сириця В.Є. та запропонував наступний проект рішення з восьмого питання порядку денного. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії визнати роботу Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2016р. Задовільною. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 8). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 8 Лічильної комісії додається). По восьмому питанню порядку денного вирішили: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії визнати роботу Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2016 р. Задовільною. 9. По дев’ятому питанню порядку денного: (Затвердження Загальними зборами акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину , перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності). Доповідав голова зборів Сириця В.Є., та запропонував наступний проект рішення з дев’ятого питання порядку денного: Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного: Затвердити Загальними зборами акціонерів правочини, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі: - ТОВ "ТК "МАНГО-ТРЕЙД" №20/05-01-опт/16 від 20.05.2016 р..; - ТОВ "ТК "МАНГО-ТРЕЙД" №23/06-01-опт/16/252-р від 11.06.2016 р..; - ТОВ "ЕЛЕМЕНТ НАФТА" №228-р від 31.08.2016 р. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 9). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 9 Лічильної комісії додається). По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити Загальними зборами акціонерів правочини, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі: - ТОВ "ТК "МАНГО-ТРЕЙД" №20/05-01-опт/16 від 20.05.2016 р.; - ТОВ "ТК МАНГО-ТРЕЙД" №23/06-01-опт/16/252-р від 11.06.2016 р. - ТОВ "ЕЛЕМЕНТ НАФТА" №228-р від 31.08.2016 р. 10. По десятому питанню порядку денного: (Про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку). Доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що для ведення господарської діяльності виникають договірні зобов’язання для заключення правочинів, які є важливими для Товариства та запропонував наступний проект рішення з десятого питання порядку денного: Проект рішення з десятого питання порядку денного: 10.1. Надати згоду на укладання значних правочинів та змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку. 10.2. Надати повноваження директору ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» - Кривенку В.В. Або іншій відповідальній особі одноосібно на укладання та підписання правочинів, змін до них. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 10). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 10 Лічильної комісії додається). По десятому питанню порядку денного вирішили: 10.1. Надати згоду на укладання правочинів та змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку. 10.2. Надати повноваження директору ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» - Кривенку В.В. Або іншій відповідальній особі одноосібно на укладання та підписання правочинів, змін до них. 11. По одинадцятому питанню порядку денного: (Про припинення повноважень Наглядової ради) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що відповідно до положень ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства у зв’язку із цим повноваження голови та членів наглядової ради Товариства припиняються на цих зборах, тому необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради Почапського Олексія Пантелейовича, Рижкової Олени Вікторівни, Самелюк Тетяни Анатоліївни. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: 11.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради: Почапського Олексія Пантелейовича, Рижкової Олени Вікторівни, Самелюк Тетяни Анатоліївни. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 11). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 7 659 284 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в Загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в Загальних зборах (Протокол № 11 Лічильної комісії додається). По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: 11.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради: Почапського Олексія Пантелейовича, Рижкової Олени Вікторівни, Самелюк Тетяни Анатоліївни. 12. По дванадцятому питанню порядку денного: ( Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради). З цього приводу у склад Наглядової ради Сирицею В.Є. були внесені кандидатури Марчука Валерія Миколайовича, Почапського Олексія Пантелейовича, Самелюк Тетяни Анатоліївни. Також Сириця В.Є. повідомив, що необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контактів), встановлення розміру їх винагороди та уповноважити особу, на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Інформація про запропонованих кандидатів згідно з вимогами, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» вказана у бюлетенях кумулятивного голосування. Враховуючи викладене пропонується наступний проект рішення з дванадцятого питання порядку денного. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: 12.1. Обрати у склад Наглядової ради: Марчука Валерія Миколайовича. Рік народження – 1959. Паспорт серія СМ № 233744 виданий міським відділом № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 06.06.2000р. Освіта вища – Київський торговельно-економічний інститут, рік закінчення 1984р., спеціальність бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, місце роботи - ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», заступник директора. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Не є афілійованою особою ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ». Акціонерів, що є афілійованими особами кандидата не має. Є письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради. Всі вказані відомості в заяві є. Почапського Олексія Пантелейовича. Рік народження – 1947. Паспорт серія СК № 861875 виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 14.07.1998р. Освіта вища - Кишинівський політехнічний інститут, рік закінчення – 1974, спеціальність – промислове і цивільне будівництво, кваліфікація –інженер-будівельник Місце роботи – ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», начальник ВРБС. Судимості не має. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Є письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради. Самелюк Тетяну Анатоліївну, рік народження – 1976, паспорт серія СТ № 001281 виданий Білоцерківським РВ ГУ МВС України в Київській області 23.01. 2008 року , освіта вища - Національна юридична академія ім. Я. Мудрого м. Харків, рік закінчення – 2006, спеціальність – правознавство, місце роботи – ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», юрисконсульт. Судимості не має. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Є письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради. 12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити директора Кривенка В.В. товариства на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради товариства. 12.3. Доручити Наглядовій раді у складі Марчука Валерія Миколайовича, Почапського Олексія Пантелейовича, Самелюк Тетяни Анатоліївни обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (Талон № 12). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ _МАРЧУКА В.М. : 2 553 094,66 голосів РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ ПОЧАПСЬКОГО О.П.: 2 553 094,66 голосів РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ САМЕЛЮК Т.А.: 2 553 094,66 голосів (Протокол № 12 Лічильної комісії додається). По дванадцятому питанню порядку денного вирішили: 12.1. Обрати у склад Наглядової ради: Марчука Валерія Миколайовича. Рік народження – 1959. Паспорт серія СМ № 233744 виданий міським відділом № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 06.06.2000р. Освіта вища – Київський торговельно-економічний інститут, рік закінчення 1984р., спеціальність бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, місце роботи - ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», заступник директора. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Не є афілійованою особою ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ». Акціонерів, що є афілійованими особами кандидата не має. Є письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради. Всі вказані відомості в заяві є. Почапського Олексія Пантелейовича. Рік народження – 1947. Освіта вища -Кишинівський політехнічний інститут, рік закінчення – 1974, спеціальність – промислове і цивільне будівництво, кваліфікація –інженер-будівельник Місце роботи – ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», начальник ВРБС. Судимості не має. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Є письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради. Самелюк Тетяну Анатоліївну, рік народження – 1976, паспорт серія СТ № 001281 виданий Білоцерківським РВ ГУ МВС України в Київській області 23.01. 2008 року , освіта вища - Національна юридична академія ім. Я. Мудрого м. Харків, рік закінчення – 2006, спеціальність – правознавство, місце роботи – ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», юрисконсульт. Судимості не має. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Є письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради. 12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити директора Кривенка В.В. товариства на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради товариства. 12.3. Доручити Наглядовій раді у складі Марчука Валерія Миколайовича, Почапського Олексія Пантелейовича та Самелюк Тетяни Анатоліївни обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу. Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу. Голова Загальних зборів _________________________ / Сириця В.Є. / Cекретар Загальних зборів ________________________ / Кривенко В.В. /


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.