ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 594826 X X
у тому числі:
кредит банка29.04.2004249554425.11.2016
кредит банка27.02.20065698714612.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 609066 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
облігації01.01.19000001.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
акції01.01.19000001.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
сертифікати ФОН01.01.19000001.01.1900
за векселями (всього) X 609066 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
іпотечні цінні папери01.01.19000001.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
фінансові інвестиції в корпотаривні права01.01.19000X01.01.1900
Податкові зобов'язання X 663 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 729461 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 1934016 X X
Опис Облігації не придбавались. Іпотечні цінні папери не придбавались. Сертифікати ФОН не придбавались. Зобов"язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні.