ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 92226 94202 0 0 92226 94202
будівлі та споруди 41287 45345 0 0 41287 45345
машини та обладнання 49328 46646 0 0 49328 46646
транспортні засоби 1196 1775 0 0 1196 1775
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 415 436 0 0 415 436
2. Невиробничого призначення: 54 51 0 0 54 51
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 37 36 0 0 37 36
транспортні засоби 5 4 0 0 5 4
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 12 11 0 0 12 11
Усього 92280 94253 0 0 92280 94253
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди: від 15років до 61 року. машини та обладнання: від 5 років до 12 років. транспортні засоби: від 5 років до 20 років. Інші: від 4 років до 10 років. Первісна вартість основних засобів: будівлі та споруди: на початок 2017р.- 107946 тис.грн., на кінець 2017р.-114840 тис.грн.; машини та обладнання: на початок 2017р.- 77463 тис.грн., на кінець 2017р.- 81985 тис.грн.; транспортні засоби: на початок 2017р.- 2234 тис.грн., на кінець 2017р.-2929 тис.грн. Інші: на початок 2017р.-3110 тис.грн., на кінець 2017р.-3337 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будівлі та споруди :на початок 2017р.-61,8%, на кінець 2017р.-60,5%; машини та обладнання: на початок 2017р.-36,3%, на кінець 2017р.-43,1%; транспортні засоби: на початок 2017р.-36,3%, на кінець 2017р.-39,3%. Інші: на початок 2017р.-76,0%, на кінець 2017р.-70,9%. Ступінь використання основних засобів: будівлі та споруди- 100% машини та обладнання- 100% транспортні засоби- 100% інші- 100% Сума нарахованого зносу: будівлі та споруди: на початок 2017р.- 66659 тис.грн., на кінець 2017р.- 69493 тис.грн.; машини та обладнання: на початок 2017р.-28098 тис.грн., на кінець 2017р.-35302 тис.грн.; транспортні засоби: на початок 2017р.- 1033 тис.грн., на кінець 2017р.-1150 тис.грн. Інші: на початок 2017р.- 2683 тис.грн., на кінець 2017р.-2891 тис.грн. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -359380 -117506
Статутний капітал (тис.грн.) 76726 76726
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 76726 76726
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -436106 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -436106 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -194232 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -194232 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.