ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Особлива інформація на 24.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.04.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 09114, м.Біла Церква, П.Запорожця,361
4. Код за ЄДРПОУ 30664834
5. Міжміський код та телефон, факс (04563) 79754, (04563)79188, (04563)79754,79855
6. Електронна поштова адреса men@bctec.kiev.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

24.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

б/н, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

bctec.prat.in.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2014

(дата)